โครงการสังเคราะห์ชุดข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงของผู้ร่วมเรียนรู้จากโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ

โครงการสังเคราะห์ชุดข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงของผู้ร่วมเรียนรู้จากโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ

หัวหน้าโครงการ: บุรเทพ โชคธนานุกูล
นักวิจัย: ณรากร วงษ์สิงห์, นันทวัน ป้อมค่าย
ระยะเวลา: มกราคม – พฤศจิกายน 2566