โครงการสังเคราะห์ชุดข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงของผู้ร่วมเรียนรู้จากโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ

โครงการสังเคราะห์ชุดข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงของผู้ร่วมเรียนรู้จากโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ

Principal Investigator: Burathep Chokthananukul
Research: Narakorn Wongsingha, Nanthawan Pomkai
Duration: January 2023 – November 2023