โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและกลไกเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและกลไกเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
นักวิจัย: บุรเทพ โชคธนานุกูล,ปัญญา ชูเลิศ, อัญญารัตน์ คณะวาปี, ชุติมา อยู่สมบูรณ์

ระยะเวลา: พฤศจิกายน 2565 – ตุลาคม 2566