โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและกลไกเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและกลไกเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

Principal Investigator: Piyawat Katewongsa
Researcher: Burathep Chokthananukul, Panya Choolert, Aunyarat Khanawapee, Chutima Yousomboon
Project Period: November 2022 – October 2023