รูปแบบการอยู่อาศัยในแต่ละช่วงชีวิตของประชากรไทย

ชวนติดตามย้อนหลัง ׀ Session 4: รูปแบบการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

ร่วมพูดคุยในประเด็น “รูปแบบการอยู่อาศัยในแต่ละช่วงชีวิตของประชากรไทย”

โดย รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน | ประธานหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)

ภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566” | หลากมิติ ในหนึ่งชั่วชีวิต
เว็บไซต์ https://ipsr.mahidol.ac.th/annual-conference-17th/

YouTube: https://youtu.be/NLcI0j0U4qQ