ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประชากรและสังคม 2566

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประชากรและสังคม 2566

“หลากมิติ หนึ่งชั่วชีวิต | Dimensions of One’s Life Course”

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม” ซึ่งเป็นการจัดประชุมทุกปีในวันประชากรกลางปี (Mid-year day) นับตั้งแต่ พ.ศ.2550 เป็นต้นมา ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน จัดขึ้น ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยในการประชุมจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัยของสถาบันฯ และของนักวิชาการรับเชิญ ทั้งนี้เพื่อนำเสนอข้อมูล และส่งสัญญาณที่สำคัญในเชิงนโยบายให้แก่สังคม เพื่อการเตรียมการตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ ประชุมประมาณ 200 – 250 คน (เอกสารการประชุมที่ผ่านมา https://ipsr.mahidol.ac.th/annual-conference/) โดยการประชุมครั้งนี้จัดแบบ on-site

ในการประชุมวิชาการฯ จะมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ พิเศษ “สวัสดิภาพตลอดช่วงชีวิตของคนไทย” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล การเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “หลากมิติ ในมุมมองเส้นทางชีวิต” โดย คุณสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว และรศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ จะมีการนำเสนอบทความวิชาการภายใต้ธีม “หลากมิติ หนึ่งชั่วชีวิต” (Dimensions of one’s life course) โดยมี 3 ธีมย่อยได้แก่ (1) ครอบครัวและการเลี้ยงดู (Family and Parenting) (2) พฤติกรรมเชิงวิถีชีวิต (Lifestyle behaviors) (3) การอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม (Living arrangement and environment) เพื่อสะท้อนปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้คนแล้วอาจส่งผลระยะยาวตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป็นการมองมิติต่างๆ ในสังคมไทยผ่านมุมมองเส้นทางชีวิต (Life-course perspective) โดยมีบทความ 12 ชิ้นที่จะนำเสนอดังนี้

สถานที่จัดงานประชุม

ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการได้ที่

ฝ่ายลงทะเบียน โทรศัพท์ 0-2441-0201-4

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2441-0201-4

  • กฤติญา สำอางกิจ (ต่อ 202)
  • จีรวรรณ หงษ์ทอง (ต่อ 100)