อัตรากิจกรรมทางกายรายอายุและเพศของประชากรไทย: การวิเคราะห์ช่วงชีวิต

ชวนติดตามย้อนหลัง ׀ Session 3: พฤติกรรมเชิงวิถีชีวิต: เส้นทางสู่สุขภาพดีชั่วชีวิต

ร่วมพูดคุยในประเด็น “อัตรากิจกรรมทางกายรายอายุและเพศของประชากรไทย: การวิเคราะห์ช่วงชีวิต”
โดย คุณสิทธิชาติ สมตา | นักวิจัยโครงการ ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)

ภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566” | หลากมิติ ในหนึ่งชั่วชีวิต
เว็บไซต์ https://ipsr.mahidol.ac.th/annual-conference-17th/

YouTube: https://youtu.be/4cWjoBSRW-g

https://youtu.be/4cWjoBSRW-g