มุมมองเส้นทางชีวิตในแง่สิทธิมนุษยชน

ชวนติดตามย้อนหลัง ׀ เสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “หลากมิติ ในมุมมองเส้นทางชีวิต”
ร่วมพูดคุยในประเด็น “มุมมองเส้นทางชีวิตในแง่สิทธิมนุษยชน”
โดย คุณสุภัทรา นาคะผิว ׀กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566” | หลากมิติ ในหนึ่งชั่วชีวิต
เว็บไซต์ https://ipsr.mahidol.ac.th/annual-conference-17th/

YouTube: https://youtu.be/x_WFtr3Wn2g