มุมมองเส้นทางชีวิตทางเศรษฐศาสตร์

ชวนติดตามย้อนหลัง ׀ เสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “หลากมิติ ในมุมมองเส้นทางชีวิต”
ร่วมพูดคุยในประเด็น “มุมมองเส้นทางชีวิตทางเศรษฐศาสตร์”
โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ׀ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566” | หลากมิติ ในหนึ่งชั่วชีวิต
เว็บไซต์ https://ipsr.mahidol.ac.th/annual-conference-17th/

YouTube: https://youtu.be/LcR9P00ViiY