การวิจัยและพัฒนาโดยใช้มุมมองเส้นทางชีวิต

ชวนติดตามย้อนหลัง ׀ เสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “หลากมิติ ในมุมมองเส้นทางชีวิต”

โดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย ׀ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมพูดคุยในประเด็น “การวิจัยและพัฒนาโดยใช้มุมมองเส้นทางชีวิต”
ภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566” | หลากมิติ ในหนึ่งชั่วชีวิต
เว็บไซต์ https://ipsr.mahidol.ac.th/annual-conference-17th/

YouTube: https://youtu.be/kQdJFQLYm34