มุมมองเส้นทางชีวิตทางการแพทย์และสาธารณสุข

ชวนติดตามย้อนหลัง ׀ เสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “หลากมิติ ในมุมมองเส้นทางชีวิต”

โดย รศ.นพ. อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์ ׀ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมพูดคุยในประเด็น “มุมมองเส้นทางชีวิตทางการแพทย์และสาธารณสุข”

ภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566” | หลากมิติ ในหนึ่งชั่วชีวิต
เว็บไซต์ https://ipsr.mahidol.ac.th/annual-conference-17th/

YouTube: https://youtu.be/WrGbMf8e-tE