สวัสดิภาพตลอดช่วงชีวิตของคนไทย

ชวนติดตามย้อนหลัง ׀ ปาฐกถาพิเศษ “สวัสดิภาพตลอดช่วงชีวิตของคนไทย”

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ׀ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566” | หลากมิติ ในหนึ่งชั่วชีวิต
เว็บไซต์ https://ipsr.mahidol.ac.th/annual-conference-17th/

YouTube: https://youtu.be/ygPCcHFFuxs