เส้นทางชีวิตครอบครัวที่พลาด กับการเลี้ยงดูบุตรหลาน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการศึกษางานวิจัยผลกระทบของประสบการณ์ของการมีครอบครัวแตกแยกของสามีหรือภรรยา ในช่วงอายุที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ คือบุตรที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเหล่านั้นจะป้องกันไม่ให้เกิดการก้าวพลาดในเส้นทางชีวิต แบบเดียวกับตัวเขาไม่ให้เกิดขึ้นกับบุตร เพื่อให้บุตรได้เติบโตต่อมาอย่างรอบรู้เท่าทันชีวิต และให้เกิดโอกาสก้าวพลาดในชีวิตน้อยที่สุด ได้หรือไม่
..
ติดตามอ่านต่อได้ที่ เว็บไซต์ข่าว Guide of Bangkok : http://guideofbangkok.com/archives/13566
..
เว็บไซต์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566”
https://ipsr.mahidol.ac.th/annual-conference-17th/