ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรุนแรงทางกายต่อเด็กอย่างต่อเนื่อง

ความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่มักมองไปที่ความรุนแรงในผู้หญิงหรือภรรยา แต่ในความเป็นจริงแล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนอกจากเกิดกับผู้หญิงหรือภรรยาแล้ว เหยื่อที่ได้รับความรุนแรงได้เช่นกัน คือเด็กในครอบครัว จากข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2558-2559 ชี้ว่าร้อยละ 4.2 ของเด็กไทยอายุระหว่าง 1 ถึง 14 ปี เคยถูกลงโทษทางร่างกายอย่างรุนแรงในบ้าน เช่น การถูกตีหรือตบที่ใบหน้า ศีรษะหรือหู หรือถูกตีซ้ำแล้วซ้ำอีก ฯลฯ หรือถ้าคิดเป็นจำนวนเด็กที่เคยถูกทำร้ายทางร่างกายอย่างรุนแรงเช่นนี้ มีจำนวนประมาณ 470,000 ราย ซึ่งผลของความรุนแรงด้วยการทำร้ายร่างกายในครอบครัวเช่นนี้ส่งผลให้เด็กมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ – รศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
..
ติดตามอ่านต่อได้ที่ เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์: https://mgronline.com/qol/detail/9660000063914
เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
..
เว็บไซต์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566”
https://ipsr.mahidol.ac.th/annual-conference-17th/