Dr. Peter J. Donaldson

Dr. Peter J. Donaldson ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ประจำปี พ.ศ. 2553  ปัจจุบัน ดร.ปีเตอร์ เป็นประธานของ the Population Council ดร.ปีเตอร์ 
จบปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยาจาก Brown Universityและ เป็นนักประชากรศาสตร์ต่างชาติคนแรก
ในประเทศไทยที่มาร่วมงานกับสถาบัน วิจัยประชากรและสังคม ในระหว่างปี 2518-2521โดยเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและบริหารจัดการเพื่อวางรากฐานการวิจัยและการศึกษาด้าน
ประชากรและสังคมในประเทศไทย