IPSR VDO Contest

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ อยากเห็นนโยบายประชากรอะไร” ภายใต้แนวคิด ประชากรและความยั่งยืน: ประเด็นสำคัญทางนโยบาย เพื่อลุ้นรับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

กติกาและเงื่อนไข

– ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดทำผลงานด้วยตนเองและผลิตขึ้นใหม่ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ผลิตซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่ หรือเคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน ทั้งนี้ หากตรวจพบจะถือว่าการเข้าร่วมประกวดของผู้ประกวดรายนั้นเป็นโมฆะ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นั้นเพียงผู้เดียว
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทําให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์กับหน่วยงานใด ๆ
– ผู้เข้าประกวดจะต้องเก็บต้นฉบับไว้อย่างน้อยจนถึงวันมอบรางวัล หากคณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัย สามารถให้ผู้เข้าประกวดแสดงผลงานต้นฉบับได้
– ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น สามารถนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ
– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

· รางวัลชนะเลิศ                  จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร
· รางวัลชมเชย                    จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ: ผู้ชนะการประกวดทั้ง 4 ประเภท รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

· รางวัล Popular Vote จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ:
– สำหรับรางวัล Popular Vote รับเงินรางวัล (ผ่านบัญชีธนาคาร) และทางผู้จัดงานจะส่งเกียรติบัตรผ่านทางไปรษณีย์
– สำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกชิ้นที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

รายละเอียดการประกวด

· ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ อยากเห็นนโยบายประชากรอะไร” โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
o นโยบายด้านการสร้างเสริมครอบครัว
o นโยบายด้านสังคมสูงอายุ
o นโยบายด้านความหลากหลายทางเพศและเพศวิถี
o นโยบายด้านการย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และแรงงาน
o นโยบายด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
o นโยบายด้านประชากรอื่นที่เกี่ยวข้อง
· ความยาวคลิปวีดีโอ ไม่น้อยกว่า 1 นาที และไม่เกิน 3 นาที รวม titles และ end credit (ถ้ามี) รูปแบบแนวนอน ใส่คำบรรยายไทย โดยให้จบด้วยตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
· ตั้งชื่อเรื่อง พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอถึงความเกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ อยากเห็นนโยบายประชากรอะไร”
· ไม่จํากัดรูปแบบวิธีการนําเสนอและวิธีการถ่ายทํา สามารถใช้ได้ทั้ง MPEG หรือ MP4 โดยมีคุณภาพ Full HD ขนาดภาพ 1920 x 1080 พิกเซล (Pixel)