อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะของ สสส. พื้นที่ จ.นนทบุรี ครั้งที่ 1

วันที่ 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2565 “โครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหารของประชากรไทย” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะของ สสส. พื้นที่ จ.นนทบุรี ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นำโดย ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด หัวหน้าโครงการ พร้อมที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ รศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และ อ.ดร.สรัญญา สุจริตพงศ์ พร้อมทีมวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ภาคีเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประเมินการบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหาร และฝึกทักษะการเก็บข้อมูลจริงด้วยเครื่องมือนี้ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแปรผล และการนำเสนอผล