ประชุมถอดบทเรียนโครงการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11–13 พฤศจิกายน 2565 โครงการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการในประเทศไทย (Food and nutrition research to inform food and nutrition policies and practices in Thailand: Food ME) ได้จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน และหารือทิศทางการทำวิจัยของสถาบันฯ เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายอาหารและโภชนาการของประเทศไทยในอนาคต รวมถึงแนวทางการจัดการการแทรกแซงการทำงานวิจัยจากภาคธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษาโครงการ ศ.เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะทำงานโครงการ ได้แก่ ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ อ.ดร.สรัญญา สุจริตพงศ์ อ.ดร.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์ นักวิจัย และผู้ประสานงาน จำนวน รวม 18 คน ณ ห้องชมพูภูคา โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.น่าน