การประชุมวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การใช้รายงานผลสำรวจทักษะพื้นฐานชีวิตในระดับจังหวัด

วันที่ 29 เมษายน 2567 ทีมหนุนเสริมการขับเคลื่อนการสำรวจทักษะพื้นฐานชีวิตในระดับจังหวัด (ทีมส่งยิ้ม) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา พร้อมด้วยอาจารย์คณะทำงานทีมส่งยิ้ม ประกอบด้วย ผศ.ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ, อ.ดร.บุรเทพ โชคธนานุกูล และคณะนักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายปัญญา ชูเลิศ, นายดนุสรณ์ โพธารินทร์, นางสาวรัตนา ด้วยดี, ดร.ปิยกฤตา แก้วพิกุล, นายชาตินัย หวานวาจา, นายกฤษณ อร่ามศรี และนางสาวพนิตชญา ลิ้มศิริ เป็นกระบวนกรในกระบวนการกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์นโยบาย “ทักษะพื้นฐานชีวิต”ของจังหวัดนำร่องโครงการประเมินและสำรวจทักษะและความพร้อมของเยาวชนและประชากรวัยแรงงาน คือ ปัตตานี พะเยา และระยอง

โดยผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารโลก สำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ และสำนักการเรียนรู้เชิงพื้นที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และคณะทำงานจังหวัดนำร่อง 3 จังหวัด โดยแต่ละจังหวัดประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานสถิติ ทีมวิชาการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การใช้รายงานผลสำรวจทักษะพื้นฐานชีวิตในระดับจังหวัดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกรอบการวิเคราะห์นโยบายจากโครงการประเมินและสำรวจทักษะและความพร้อมเยาวชนและประชากรวัยแรงงาน ในระดับประเทศและระดับจังหวัด รวมทั้งแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาตัวอย่างจากต่างประเทศด้านการวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาทักษะพื้นฐานชีวิต (Foundational Skills) และการสร้างกลยุทธ์ในการสำรวจระดับจังหวัด ตามคุณสมบัติมาตรฐานระดับนานาชาติ โดย คุณโคจิ มิยาโมโตะ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสด้าน Global Practice และคณะทำงานจากธนาคารโลก เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่จังหวัดต่อไป

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.907130517877692