ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2567

วันที่ 26 เมษายน 2567 สมาคมนักประชากรไทย จัดการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวปาฐกถา มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ หัวข้อ “ประเทศไทยจะรับมือกับวิกฤตทางประชากรอย่างไร” ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ (สามย่าน)
..
การประชุมวิชาการครั้งนี้ รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตเกิดน้อย: ปัญหาเชิงโครงสร้าง ร่วมหาทางออกสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”
รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน เป็นผู้ดำเนินรายการและตัดสินบทความ
ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ รศ.ดร.อารี จำปากลาย รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และ รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ เป็นผู้วิพากษ์และตัดสินบทความ
..
นอกจากนี้ นักศึกษาของสถาบันฯ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาชาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) จำนวน 2 คน เข้าร่วมนำเสนอบทความ ได้แก่

  1. นายถิรวัฒน์ วรรณพฤกษ์ นำเสนอเรื่อง “การปรับตัวเข้าสู่การเป็นแรงงานแพลตฟอร์มภาคบริการรับส่ง” – ได้รับรางวัลบทความในระดับดีมาก
  2. นางสาวขวัญฤทัย อมรดล นำเสนอเรื่อง “อิทธิพลของกิจกรรมนันทนาการในครอบครัวที่มีต่อพัฒนาการเด็ก” – ได้รับรางวัลบทความในระดับดีมาก

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.905323298058414