อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2567 เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2567 ในรูปแบบไฮบริด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียบรู้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ทราบหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 14 ท่าน ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งมาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่านโปรงแกรม Zoom Meeting

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.903474314909979