อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัย ด้านการจัดการเรียนการสอน Level 1 (MU-ADP#4)

วันที่ 25-29 มีนาคม 2567 อ.ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัย ด้านการจัดการเรียนการสอน Level 1 (MU-ADP#4) ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF) และให้อาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายอาจารย์ต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.890594496197961