งานประชุม Promoting physical activity in children through schools

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 12.00-13.30 น. นักวิจัยทีแพคร่วมนำเสนอในการประชุม Promoting physical activity in children through schools จัดโดย World Health Organization South-East Asia Region ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom นำโดย อาจารย์ ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการ ประจำศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอในหัวข้อ Active School: Improving Physical Activity of Primary School Children in Thailand ซึ่งเป็นการนำเสนอการถอดบทเรียนของโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น ในแนวคิด 4PC รวมถึงเล่าถึงประสบการณ์และอุปสรรคที่ผ่านมา อีกทั้งความต้องการการสนับสนุนในการใช้งานโมเดล 4PC และการติดตามผล ทั้งนี้มีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 1,200 และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วจำนวน 500 โรงเรียน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.780217683902310

#WHOSEARO #TPAK #สสส #physicalactivity #Promotingphysicalactivityinchildrenthroughschools #กิจกรรมทางกาย #ทีแพค #4PC #ActiveSchool