อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดกลาง ABE ระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2566 ทีมหนุนเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (ทีมส่งยิ้ม) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ร่วมกับอาจารย์คณะทำงานทีมส่งยิ้มภูมิภาค ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์ และอาจารย์ ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว จากคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะนักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา, นายดนุสรณ์ โพธารินทร์, นายสิทธิชาติ สมตา, นางสาวนฤมล เหมะธุลิน, นางสาวรัตนา ด้วยดี และนายกฤษณ อร่ามศรี เป็นทีมวิทยากรนำคุยด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่อนำเสนอแดชบอร์ดข้อมูลตัวชี้วัดกลาง และรายการทรัพยากร จากประเด็นปัญหาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพชีวิต 2) ด้านการศึกษา สุขภาพ และ 3) ด้านประเด็นเฉพาะ นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวระบบฐานข้อมูลสำหรับการแจ้งเตือนสถานการณ์ประเด็นปัญหาที่อาจนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัด ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผู้อำนวยการ วิบูลย์ ทานุชิต รองประธานสมัชชาการศึกษานครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
.

#กสศ. #การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ #จังหวัดลำปาง #ABE