การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักประชากรไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิราภรณ์ โพธิศิริ นายกสมาคมนักประชากรไทย กล่าวเปิดงาน และ Professor Sergei Scherbov, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria กล่าวปาฐกถา มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ หัวข้อ “Mortality and Prospective Longevity in Thailand” ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ (สามย่าน) กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการครั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ เข้าร่วมในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฯ ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ เป็นวิทยากรในเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ทำอย่างไรให้คนไทยอายุยืนยาวและสุขภาพดี” โดยมี รศ.ดร.ภูเบศร์สมุทรจักร เป็นผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เป็นผู้วิพากษ์และตัดสินบทความ รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน เป็นผู้ดำเนินรายการและตัดสินบทความ

นอกจากนี้ นักศึกษาของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความและได้รับรางวัลบทความดีเด่น ดังนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) จำนวน 1 คน ได้แก่

1.นายพงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ | หัวข้อ: ความขัดแย้งในครอบครัวและพฤติกรรมฆ่าตัวตายของเยาวชนกรณีศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (ได้รับรางวัลบทความดีเด่น)

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาชาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) จำนวน 5 คน ได้แก่

1.นายธนวิชญ์ ว่องไวยิ่งเจริญ | หัวข้อ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนรู้สึกมึนเมาของวัยรุ่นไทย
2.นายอรรถกร สมแวง | หัวข้อ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพทั่วไปของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (ได้รับรางวัลบทความดีเด่น)
3.นายพิชานนท์ ชูแสง | หัวข้อ: ความแตกต่างทางอคติทางเพศระหว่างชายและหญิงที่มีต่อชายรักชาย
4.นางสาวธนพร เกิดแก้ว | หัวข้อ: ความไม่เป็นธรรมในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ได้รับรางวัลบทความดีเด่น)
5.นางสาวภัสสร มิ่งไธสง | หัวข้อ: การปรับตัวของครูชาวฟิลิปปินส์ที่มาทำงานในประเทศไทย

ติดตามข่าวสาร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล: https://ipsr.mahidol.ac.th