อบรมหลักสูตร เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ”

วันที่ 24 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2566 เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2566 ในรูปแบบไฮบริด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี (ผู้จัดการอบรมหลัก) และรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ (ผู้จัดร่วม) บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 22 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ นายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ สารวัตรกลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานทางเทคโนโลยี นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลลำพูน วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ทราบหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันฯ และออนไลน์ผ่านโปรงแกรม Zoom