กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ เคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดี และชีวิตที่ยืนยาว

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 9:00–12:00 น. ภกญ. ปิยธิดา พูนพัฒนปรีชา (รักษาการผอ.รพ.บ้านแพรก, กำนันนพดล ธรรมาภรณ์ (กำนันตำบลบ้านแพรก), อาจารย์สังวร พานเข็ม (ข้าราชการครูเกษียณ), สุกัลยา สังข์กลม (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) และ ดร.รุ้งทอง ครามานนท์ (ผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนาตำบลต้นแบบด้านการบริโภค การผลิตเกษตรปลอดภัย และการตลาดอย่างเป็นระบบ สนับสนุนโดย สสส.) จัดอบรมหัวข้อ “กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ เคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดี และชีวิตที่ยืนยาว” ณ โรงพยาบาลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการอบรมครั้งนี้ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, น.ส.อัญญารัตน์ คณะวาปี และ นายดนุสรณ์ โพธารินทร์ ร่วมให้ความรู้ถึงความสำคัญของการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยนำเสนอเคล็ดลับการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน และข้อควรระวังในการออกกำลังกายในช่วงที่มีอากาศร้อน นอกจากนี้ ยังสาธิตวิธีและแนวทางปฏิบัติการมีกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุที่เหมาะสมและถูกต้อง รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีกิจกรรมทางกาย นำโดย นายอับดุล อุ่นอําไพ, น.ส.วณิสรา เจริญรมย์ และ นายสุรศักดิ์ เพ็ญใหม่

กิจกรรมดังกล่าว เป็นการอบรมเชิงบูรณาการโดยนำประเด็นด้านกิจกรรมทางกาย และการบริโภคอาหารเพื่อให้ผู้สูงอายุมีวิถีชีวิตและแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างรอบด้าน ลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหกล้ม และมีชีวิตที่ยืนยาวของผู้สูงอายุในชุมชน

#TPAK #สสส #IPSR #ทีแพค #กิจกรรมทางกาย