YOUNG HAPPINESS AGENTS: CREATING HAPPINESS WORLD THROUGH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต(หัวหน้าโครงการ Happy University) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง (หัวหน้ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุข) และทีมงานจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “YOUNG HAPPINESS AGENTS: CREATING HAPPINESS WORLD THROUGH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ให้เข้าใจแนวคิดการทำงานอย่างมีความสุข ตามแนวคิด Happy 8  โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 
 
นักศึกษา 45 คน จากภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอนแก่น สวนดุสิต เทคโนโลยีธัญบุรี ราชภัฎกำแพงเพชร หอการค้าไทย ธุรกิจบัณฑิต และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ควอลิตี้ พลัส และ โรงแรมศิวาเทล องค์กรที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องความสุขภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเปิดโลกการเรียนรู้ให้น้องๆทีมยุวฑูตสร้างสุข ด้วยการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมองค์กรอย่างเป็นกันเอง