World Art Contest 2017

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีการประกาศผลรางวัล และได้รับเกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดแต่ละประเภททั้งในรูปแบบภาพวาด และภาพถ่าย ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2017 World Art Contest ภายใต้หัวข้อ “EVERYONE MATTERS ทุกๆ คนเป็นคนสำคัญ” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ