Working Group Meeting for The Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2019

ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC 2019) Working Group Meeting for PMAC 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา