Welcome Bureau of Mental Health Promotion and Development

14 สิงหาคม 2561 – รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ต้อนรับคณะจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยในอนาคต ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>