พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”

เมื่อวันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565 รศ. ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับมอบโล่เกียรติคุณแทนคำขอบคุณ โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ในฐานะผู้รับผิดชอบเกณฑ์พิจารณาคะแนน และประมวลผลวิเคราะห์คะแนน สำหรับถ้วยรางวัลพระราชทาน ตลอดจนโล่รางวัลเกียรติยศจากกระทรวงมหาดไทย

โดยบทบาทของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) นำโดยคุณรุ่งรัตน์ พละไกร หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบาย, นายสิทธิชาติ สมตา, นายปัญญา ชูเลิศ, นางสาวชุติมา อยู่สมบูรณ์, นายดนุสรณ์โพธารินทร์ และคณะนักวิจัย ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและพิจารณาเกณฑ์คะแนน ประมวลผลวิเคราะห์คะแนน สำหรับการมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน ที่มอบให้แก่เขตสุขภาพ 13 เขต ทั่วประเทศ

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพดีห่างไกลโรค