จับตา! ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อฯ คุกคามสุขภาพ: การมีกิจกรรมทางกาย ภาวะไขมัน น้ำตาล ความดัน การทำงานของไตบกพร่อง และภาวะอ้วน

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. 65 เวลา 13.30-14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนาสาธารณะ “ภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย: ชี้เป้าปัญหา จับตาแนวโน้ม ระบุมาตรการสำคัญลดคนไทยป่วย พิการ และเสียชีวิต” ในหัวข้อ “จับตา! ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อฯ คุกคามสุขภาพ: การมีกิจกรรมทางกาย ภาวะไขมัน น้ำตาล ความดัน การทำงานของไตบกพร่อง และภาวะอ้วน” ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เอกพลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคด้านระบาดวิทยา และนางสาวกุลธิดา ราษฎร์ศิริ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

การประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom meeting และการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Facebook live มากกว่า 100 คน รวมทั้งมีการจัดประชุม ณ ห้อง Topaz ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์