งานประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย ครั้งที่ 1 (TPAC 2022)

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 “The 1st Thailand Physical Activity Conference 2022 (TPAC2022)” ภายใต้หัวข้อ ” Integrating Knowledge for Physical Activity Regeneration: บูรณาการองค์ความรู้เพื่อฟื้นฟูกิจกรรมทางกาย

วันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และผ่านระบบออนไลน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาวิชาการศูนย์ทีแพค ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง, รองศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และอาจารย์จากสถาบันวิจัยประชาการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี, รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 “The 1st Thailand Physical Activity Conference 2022 (TPAC2022)” จัดโดยภาคีด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นที่รับรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ตลอดจนการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการไปพัฒนาต่อยอดให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของประชากรไทย โดยผลจากการจัดประชุมในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญสู่การพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมทางกายต่อไป