The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016

นางสาวชุติมา อยู่สมบูรณ์ และนางสาวกรกนก พงษ์ประดิษฐ์ นักวิจัยโครงการ เข้าร่วมการประชุม The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016 และเป็นตัวแทนนำเสนอข้อมูลการสำรวจกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ.2558 (Report Card) ส่วนภาคกลางและ กทม. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์