The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016

อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และนายปัญญา ชูเลิศ ในฐานะตัวแทนนักวิจัยผู้จัดทำข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายของประเทศไทย นำเสนอข้อมูลจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายในเด็กแก่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เพื่อผลักดันนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของคนไทย ในการประชุม The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016 (ISPAH2016)