The 7th University of Malaya Discourse and Society International Conference 2019

นักศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ (2) นายสุริยา คลังฤทธิ์ (3) นางสาวภัสสร มิ่งไธสง และ (4) นางสาววนิดา สุขกุล เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม The 7th University of Malaya Discourse and Society International Conference 2019 (UMDS2019) on Discourse, Society and Interaction ณ ประเทศมาเลเซีย

ชมภาพทั้งหมด >>