The 5th MMC Regional Conference

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล  (MMC – Mahidol Migration Center) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับภูมิภาค หัวข้อ “Foreign Workers, Marriage Migrants and Displaced Persons: Understanding the Many Facets of Migration in an Interconnected World” ในวันที่ 8 –  9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาวิจัยด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติ ซึ่งมีผลกระทบทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข เพื่อร่วมกันหารือในการนำข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย มานำเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร และเพื่อเสริมสร้างและขยายเครือข่ายองค์กรผู้ทำงานด้านการย้ายถิ่น 
 
การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคีเครือข่ายด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล กว่าหนึ่งร้อยคนจากประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อภิชาติ  จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีการเปิดการประชุม และกล่าวคำต้อนรับโดย Mr. Oleg Shamanov, อัครราชทูตที่ปรึกษาและผู้ช่วยตัวแทนถาวร UN ESCAP สถานทูตสหพันธรัฐรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล และตัวแทนคณะภาคีเครือข่ายงานวิชาการด้านการย้ายถิ่นของสถาบันฯ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันฯ
 
รายละเอียดการประชุมติดตามได้ที่ www.migrationcenter.mahidol.ac.th