The 2nd Family Policy Seminar in Asia and the Pacific

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 2nd Family Policy Seminar in Asia and the Pacific และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “Sole Parent Family and Its Adjustment in the Changing World” ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี