Thailand Research EXPO 2016

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวห้อ “การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research EXPO 2016) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ชมภาพทั้งหมด >>