Thai Self-Sustained Movement Program

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา อาจารย์ประจำสถาบันฯ ผศ.ดร.วารี วิดจายา และคณะวิจัยจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมโครงการร่วมมือวิจัย Thai Self-Sustained Movement Program กับคณะวิจัยจากระทรวงสาธารณสุข และ JICA – HATACHI ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสรุปแนวทางและกำหนดแผนการทำงานของโครงการด้านการพัฒนาต้นแบบที่ยังยืนในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ณ อาคาร 2 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข