การอบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาสุขภาวะนักเรียนของโครงการ Child Impact

วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. คุณปัญญา ชูเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Child Impact ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมประเด็นกิจกรรมทางกายให้กับผู้บริหารโรงเรียน คุณครู และผู้ที่สนใจทำงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาวะเด็กวัยเรียนเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาสุขภาวะนักเรียนเบื้องต้น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting