Sussex-Mahidol Migration Partnership

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ และคณะ เข้าร่วมงานเปิดตัวความร่วมมือ “Sussex-Mahidol Migration Partnership” เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการย้ายถิ่น ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>