การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมกระบวนการปฏิบัติภาคสนามโครงการ SUNRISE-THAILAND ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00 – 17:30 น. ณ ห้องประชุมสระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ดิยาฮฺ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับนักวิจัยจากศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ได้แก่ คุณปัญญา ชูเลิศ, คุณอับดุล อุ่นอำไพ, คุณนันทวัน ป้อมค่าย และคณะนักวิจัย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมกระบวนการปฏิบัติงานภาคสนามโครงการ SUNRISE-THAILAND ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Anthony Okely (Director of research) ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อเตรียมการปฏิบัติการทำความเข้าใจแนวทางการทำงาน แบบสำรวจและการบันทึกข้อมูล รวมถึงการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชน ให้แก่นักวิจัยโครงการ และพนักงานสัมภาษณ์ จำนวน 20 คน เพื่อเตรียมกระบวนการปฏิบัติภาคสนามโครงการ SUNRISE-THAILAND

การอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ “โครงการการจัดทำชุดความรู้และข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบาย ด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย” เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้มีชุดความรู้ ข้อมูลเชิงวิชาการ และเครื่องมือด้านการวัดและติดตามผลเชิงพฤติกรรมที่มีความน่าเชื่อถือ และขยายเครือข่ายทางวิชาการด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนต่อไป

#sunrisethailand #sunrise #TPAK #สสส #physicalactivity