การศึกษาดูงานประจำปี

ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.สรัญญา สุจริตพงศ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ และเจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 5 คน เข้าร่วมการศึกษาดูงานประจำปี ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้