ประชุมคณะทำงาน South East Asia Obesogenic Food Environment Study หรือ SEAOFE ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ได้แก่ ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด และ รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานของโครงการ South East Asia Obesogenic Food Environment Study หรือ SEAOFE ณ Reconstra Utama Integra ประเทศอินโดนีเซีย และผ่านทางออนไลน์ โดยมีตัวแทนจากประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียเข้าร่วมหารือความก้าวหน้าโครงการ รวมถึงวางแผนการดำเนินงานวิจัย phase สุดท้ายเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย food retail ซึ่งทีมประเทศไทยเป็นผู้ดูแลหลักใน phase นี้