Salaya Talk “Happy Denmark: How Danish People Obtained Good Quality of Life”

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ H.E. MiKael Hemniti Winther เอกอัครราชฑูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "Happy Denmark: How Danish People Obtained Good Quality of Life" ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>