ประชากร, สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

Is this pill an antibiotic or a painkiller? Improving the identification of oral antibiotics for better use

Choosing an effective food classification system for promoting healthy diets in Thailand: a comparative evaluation of three nutrient profiling-based food classification systems (government, WHO, and Healthier Choice Logo) and a food-processing-based food classification system (NOVA)

Life Satisfaction Before and During COVID-19 Pandemic in Thailand

โครงการวิจัยระบบการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ และมาตรการลดการเข้าถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคนไทย

การเข้าถึงการลงทุนนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 8 ประการ (8 Investment) ของผู้สูงอายุไทย ปี 2564

Recovery shape of physical activity after COVID-19 pandemic

อิทธิพลของประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะที่มีต่อปัจจัยพฤติกรรมองค์การของบุคลากรทางการแพทย์ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร