ประชากร, สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

Report card grades on physical activity for children and adolescents from 18 Asian countries: Patterns, trends, gaps, and future recommendations

Global Matrix 4.0 Physical Activity Report Card Grades for Children and Adolescents: Results and Analyses From 57 Countries

การศึกษาสถานการณ์ระบบอาหารของประเทศไทยในรอบทศวรรษ

ปัจจัยทางประชากรสังคมและสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อการกินผักและผลไม้ของผู้สูงอายุไทย

Coastal Erosion and Flood Coping Mechanisms in Southern Thailand: A Qualitative Study