R2R Headquarter

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมพิธีเปิดโครงการ R2R Head Quarter เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการทำ R2R ให้แก่บุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และประธานคณะกรรมการ R2R เป็นผู้กล่าวรายงานที่มาของโครงการ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 สถาบันฯ