The Basics of R: Training Workshop

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาร์ก เฟิลแคร์ และอาจารย์ ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The Basics of R: Training Workshop ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและความสามารถในการใช้โปรแกรม R สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และมีทักษะในการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยได้ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting